درباره ما

مرکز مطالعات بی خشونت مرکزی غیردولتی – آموزشی است. این مرکز ایرانی متمرکز بر مطالعات راهبردی در حوزه بی خشونت است. دفاع از دموکراسی ، استقرار قانون و حقوق بشر از مسیر تحقیق و آموزش راهبردهای خشونت پرهیز از اهداف تشکیل و فعالیت این مرکز مطالعاتی است. این مرکز با فعالیت علمی و تحقیق جمعی از استادان، محققان، مترجمان و فعالان خشونت پرهیز بنیان نهاده شده است. افتخار ماست که با معرفی و بسط این شاخه از مطالعات راهبردی بر فراگیر شدن و تعمیق آن در ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان بیفزاییم.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *